PORTFOLIO > PINHOLE

White House
White House
silver-gelatin contact print