PORTFOLIO > PINHOLE

Freese Road
silver-gelatin contact print
Mt. Pleasant
silver-gelatin contact print
Ithaca Landscape
silver-gelatin contact print
Garden Party
silver-gelatin contact print
Chairs
silver-gelatin print
Service
silver-gelatin contact print
Mt. Moriah
silver-gelatin contact print
God Loves
silver-gelatin contact print
Montlawn
silver-gelatin contact print
Cattle in Field
silver-gelatin contact print
Church
silver-gelatin contact print
White House
silver-gelatin contact print
Garage
silver-gelatin contact print
Structure
silver-gelatin contact print
Self with Car
silver-gelatin contact print